Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023; dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn huyện Hải Lăng đã tăng cường tổ chức các hoạt động quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong năm 2023.

Các cấp bộ Đoàn huyện Hải Lăng đã có nhiều cách làm sáng tạo, triển khai lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ chương của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước... trong các chương trình hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chương trình truyền thông, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, sinh hoạt CLB Lý luận trẻ... Qua đó đã có 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, phổ biến, nắm bắt và đưa vào đời sống những nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: 
Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; học tập 02 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Tuyên truyền, giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020; Tuyên truyền giới thiệu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Tuyên truyền giới thiệu Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Tuyên truyền giới thiệu Luật An ninh mạng năm 2018; Tuyên truyền giới thiệu Luật Phòng chống ma túy năm 2021; Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật giao thông đường bộ, v...v...  • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 1023

Hôm nay: 1,732

Tổng lượt truy cập: 226,121

Liên hệ Facebook Đăng nhập