Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  Trong năm 2023, BTV Huyện đoàn Vĩnh Linh đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Trong 02 ngày 14-15/3/2023, BTV Huyện đoàn- Hội LHTN huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức “Lớp tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027” đến hơn 250 cán bộ đoàn trong toàn huyện. Trong chương trình, các đồng chí ĐVTN đã được học tập các bài giảng lý luận chính trị về các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do các giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Vĩnh Linh trình bày. Đồng thời, Hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt một số nội dung về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII. Nghị quyết phát triển Thanh niên Tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các lĩnh vực đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. 


Tại cơ sở, trên cơ sở chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tập trung triển khai tuyên truyền học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn: Các nội dung của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khóa XIII; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030; các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027... lồng ghép thông qua nhiều hoạt động hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt CLB lý luận trẻ....
 Kết quả, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, từ đó đoàn viên thanh niên trở thành tuyên truyền viên tích cực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, Đoàn vào cuộc sống.


 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 895

Hôm nay: 1,537

Tổng lượt truy cập: 225,926

Liên hệ Facebook Đăng nhập