Thực hiện hướng dẫn số 10-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 17/10/2023 của BTV Tỉnh Đoàn về việc xây dựng Chi đoàn mạnh, Ban Thường vụ huyện Đoàn Cồn Cỏ đã triển khai đến tận các cơ sở Đoàn và chi đoàn về các nội dung xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị; Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động; Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức; đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Bởi chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn.Để cụ thể hóa Hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn, BTV huyện Đoàn Cồn Cỏ đã ban hành Hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn, đồng thời nêu các giải pháp thực hiện cụ thể. Việc triển khai xây dựng chi đoàn mạnh được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; tạo môi trường sinh hoạt cụ thể để nắm bắt tư tưởng, từng bước giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên; đồng thời, tạo môi trường động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích đảm nhận các việc khó, việc mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị; từ đó, giúp đánh giá, xếp loại đoàn viên và chi đoàn hàng năm. Theo đó các chi đoàn đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc hiệu quả nhằm xây dựng chi đoàn vững mạnh, cụ thể: tổ chức sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương; tổ chức triển khai các hoạt động, công trình, phần việc góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn...Cụ thể hóa hướng dẫn Xây dựng chi đoàn mạnh với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã và sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Đoàn Cồn Cỏ trong giai đoạn hiện nay.

 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 583

Hôm nay: 289

Tổng lượt truy cập: 139,899

Liên hệ Facebook Đăng nhập