Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quyết định số 311/QĐ-TTg, ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, qua đó tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Công văn số 553-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 12/9/2023 về triển khai mô hình “Mỗi tuần một tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng”.
Mô hình được triển khai từ ngày 30/9/2023 trong 100% Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 bài viết/tuần có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ các fanpage chuyên đề cấp tỉnh, cấp huyện. Trước ngày 25 hàng tháng mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện của 100% Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư đơn vị mình về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Xây dựng Đoàn bằng hình ảnh chụp các bài đăng, chia sẻ.
Theo đó, tính đến ngày 30/11/2023, 122/122 Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư đều tham gia triển khai mô hình với gần 1.000 tin bài được đăng tải, chia sẻ (toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn nhưng hiện nay đang khuyết 03 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư).

Việc triển khai mô hình “Mỗi tuần một tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng” đã giúp cho đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư rèn luyện được tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn theo Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, cụ thể: Đã thực hiện hiệu quả những điều nên làm về Xung kích (Xung kích đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị); Trách nhiệm (Với bản thân: nghiêm khắc với chính mình, giữ gìn phẩm chất trong sáng, lối sống đẹp); Gương mẫu (Gương mẫu chấp hành quy định của Đảng); Sáng tạo (Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bản thân và cơ quan, đơn vị - Triển khai mô hình mới trong tổ chức Đoàn); Thường xuyên học tập (Tích cực học tập lý luận, đúc rút thực tiễn, trau dồi kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ)...

Đây là mô hình góp phần phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn trong công tác bảo vệ Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, góp phần rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trong thời kỳ 4.0.
Tú Anh
 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 262

Hôm nay: 265

Tổng lượt truy cập: 88,107

Liên hệ Facebook Đăng nhập