Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và kết quả thực tiễn
Cập nhật 23/06/2021 Lượt xem 403

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và thủ trưởng Tổng cục Chính trị về tuyên truyền sâu rộng kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) của các địa phương, đơn vị, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo cuộc tọa đàm với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và kết quả thực tiễn”.

 

Theo kế hoạch, cuộc tọa đàm do hai đơn vị phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào hồi 8 giờ ngày 12-5-2021, tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 01 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội). Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, Báo Quân đội nhân dân và Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao đổi, thống nhất dừng tổ chức cuộc tọa đàm.

 

Quá trình chuẩn bị tọa đàm, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương và nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Các tham luận khẳng định giá trị lý luận và ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; phản ánh những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, kết quả rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân" (Chỉ thị 87), Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới (Chỉ thị 855); công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số tham luận gửi tới tọa đàm.

 

Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ chào cờ trước Lăng, tháng 7-2018.

 

GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Thực hành đạo đức cách mạng - điểm nổi bật của phong cách Hồ Chí Minh

 

Theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng với 4 đức để làm người: Cần, kiệm, liêm, chính. Phải có đủ cả 4 đức mới là người hoàn toàn, thiếu một đức thì không thành người. Có cần, có kiệm thì mới có liêm, mà có liêm thì mới chính được. Song ở đời, ai cũng là người thường, không có ai là thần thánh cả, nên “nhân vô thập toàn”. Vì thế phải rèn luyện đạo đức suốt đời. Người cách mạng đã lựa chọn lý tưởng cách mạng, đã lựa chọn lẽ sống phấn đấu, hy sinh vì dân, vì nước thì phải suốt đời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân như chống “giặc nội xâm”-kẻ thù nguy hiểm nhất ẩn nấp trong lòng mình.

 

Có cần, kiệm, liêm, chính thì mới chí công, vô tư được. Đây là 4 chuẩn mực đạo đức và hai nguyên tắc ứng xử, cô đọng thành tư tưởng, lý luận đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, là cơ sở để thực hành đạo đức của Người. Trên phương diện đạo đức, nhân cách và văn hóa, Hồ Chí Minh là người nêu gương mẫu mực và bền bỉ nhất về thực hành đạo đức cách mạng, về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng triết lý của người xưa - “ở đời thì phải thân dân, làm người thì phải chính tâm” thành triết lý sống, phong cách sống của người cách mạng. Với Hồ Chí Minh, “thân dân” thì phải thực hành dân chủ, suốt đời tin dân, học dân, hỏi dân, gần dân để hiểu dân, để trọng dân và thương dân, suốt đời chỉ sống vì dân, tranh đấu không mệt mỏi vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. “Chính tâm” cũng phải hướng tới dân, suốt đời hành động vì dân, làm điều lợi cho dân, tránh mọi điều hại tới dân. Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý cao nhất. Làm đầy tớ trung thành, làm công bộc tận tụy của dân là lựa chọn một lẽ sống cao thượng nhất. Hồ Chí Minh đã hết lòng dạy bảo cán bộ, đảng viên điều hệ trọng ấy và tự mình nêu gương thực hành phong cách sống như thế.

 

Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động; ham muốn tột bậc, hoài bão và khát vọng cao cả của Hồ Chí Minh chỉ nhằm vào một mục đích: Tổ quốc được độc lập, nhân dân và dân tộc có tự do, đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

----------

 

Thượng tướng, Viện sĩ, TS. NGUYỄN HUY HIỆU, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch phải chặt chẽ, hiệu quả

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tập trung vào những vấn đề sau:

 

Trước hết, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XIII) đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, Ban chỉ đạo 35, các cơ quan chức năng, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Ba là, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: Cấp ủy tại chỗ, chính quyền tại chỗ, tổ chức chính trị quần chúng tại chỗ và nhân dân tại chỗ để quản lý, nắm bắt tư tưởng đảng viên. Bốn là, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Năm là, tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để những tin tức xấu độc trên các trang mạng.

 

---------

 

GS, TS. ĐINH XUÂN DŨNG, nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

 

Thấu hiểu sự vĩ đại trong cái bình dị nhất

 

Ứng xử là thuộc tính, là nhu cầu, là "bắt buộc" đối với tất cả mọi người và mang dấu ấn, đặc trưng riêng có của mỗi người, không ai giống ai, tạo nên sự đa dạng vô cùng, sự không lặp lại của hành động ứng xử... Văn hóa ứng xử xuất hiện và phát triển từ đó.

 

Nếu nhìn từ bình diện trên, hành động, thao tác ứng xử của Bác Hồ là vô cùng phong phú, của riêng Người, không thể lặp lại hay bắt chước. Có nghĩa là, học tập Bác, ở đây không phải làm theo máy móc hay bắt chước cách ứng xử của Bác mà là thấu hiểu chiều sâu nhân cách, ngọn nguồn tạo nên những ứng xử vô cùng độc đáo mà hết mực bình dị của Người. Xin lấy một dẫn chứng nhỏ qua sự trải nghiệm trực tiếp của tôi. Tháng 10-1989, đang là Trưởng phòng Văn nghệ quân đội thì tôi được thủ trưởng Tổng cục Chính trị gọi lên giao nhiệm vụ kiêm Trưởng đoàn Ca múa nhạc quân đội. Vì quá bất ngờ và không có chuẩn bị gì về công việc này, tôi xin được suy nghĩ ít ngày. Ngay sau đó, tôi xuống Đoàn Ca múa nhạc quân đội để tìm hiểu.

 

Trong phòng truyền thống của đoàn, tôi bắt gặp 3 bức ảnh Bác Hồ đang ngồi ở sàn nhà, diễn viên của đoàn vây quanh Bác. Bác cười rất tươi, trò chuyện hết sức thân mật, đầm ấm với diễn viên. Tôi đọc bức thư viết tay của Bác thân ái gửi Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, khi Bác biết tin đoàn đi biểu diễn ở nước ngoài. Bác khuyên: "Đoàn kết nội bộ, đoàn kết với anh em... giữ gìn kỷ luật, cố gắng biểu diễn tốt...". Tôi thấy sức lay động "cảm hóa" của Bác quá lớn. Tôi tự nguyện chấp hành nhiệm vụ với suy nghĩ: Về với đoàn nghệ thuật không phải chỉ để chỉ huy, làm đoàn trưởng, mà để đồng hành với các chiến sĩ - nghệ sĩ, đồng đội của tôi và để làm "giàu có" thêm tri thức, tầm hiểu biết của mình về một lĩnh vực rất đặc thù: Âm nhạc và múa. Học tập văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, từ chiều sâu của nó, chính là thấu hiểu sự vĩ đại trong tất cả cái bình dị nhất và cái bình dị, đời thường nhất luôn hàm chứa một nhân cách vĩ đại.

 

----------

 

Đồng chí LẠI XUÂN MÔN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng:

 

Tự hào truyền thống, học Bác thiết thực, hiệu quả

 

Trên mảnh đất Cao Bằng đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc; là nơi vinh dự, tự hào được thay mặt đồng bào, nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cao Bằng là miền đất khai sinh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng..., là căn cứ địa đầu tiên, “đại bản doanh” của cả nước, là “cội nguồn cách mạng”, “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam” và là quê hương thứ hai của Bác Hồ.

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh đã định hướng đúng chiến lược để huy động mọi nguồn lực của tỉnh tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt (kết cấu hạ tầng; chất lượng nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách và sự phối hợp giữa các ban, sở, ngành với các địa phương), tập trung vào 3 đột phá chiến lược (phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển nông nghiệp thông minh; phát triển kinh tế cửa khẩu) nhằm phát huy 5 lợi thế chính của tỉnh, tạo bứt phá, khác biệt, vươn lên phát triển mạnh mẽ. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút được nhiều nguồn lực của các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển. Nhiều công trình lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa được khởi công, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng: Đường phía nam TP Cao Bằng với quy mô 10 làn xe; các tuyến đường tỉnh; các tuyến đường giao thông liên xã; đường nối các khu, điểm du lịch, cửa khẩu; trụ sở làm việc các khối trong tỉnh; kè bờ sông Bằng, sông Hiến; hồ Khuổi Khoán...

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và các xóm, tổ dân phố đạt kết quả tốt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên.

 

----------

 

Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

 

Ý thức tự giác cao, xác định rõ tiêu chí phấn đấu

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội, đảng ủy quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

Qua quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí, chuẩn mực đạo đức sát đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện nền nếp, nghiêm túc. Phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của cơ quan chính trị các cấp, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt; đặc biệt là trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, Phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội; các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên chủ động làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị để mọi người học tập, noi theo.

 

----------

 

Đại tá NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1

 

Đặt yêu cầu cao, xác định mục tiêu cụ thể

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 luôn đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì trong việc nêu gương, đề cao vai trò, trách nhiệm trên các mặt công tác và phải thật sự là hạt nhân nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

 

Hằng năm, tất cả cán bộ chủ trì từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên phải xây dựng chương trình hành động cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương, phải xác định được mục tiêu cụ thể, thời gian hoàn thành và biện pháp triển khai thực hiện đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác trọng tâm trong năm của cơ quan, đơn vị do cá nhân phụ trách. Do đó, những việc khó, nhiệm vụ đột xuất như diễn tập, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, tiếp nhận công dân cách ly y tế... đội ngũ cán bộ, đảng viên đều hăng hái đi đầu, cùng làm, cùng hướng dẫn bộ đội. Càng trong khó khăn, gian khổ bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đoàn càng được khẳng định, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng.

 

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác Hồ. Các mô hình của quân đoàn đã gắn chặt với việc thực hiện 5 tiêu chí xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn khi tham gia giao thông và bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

 

----------

 

Thiếu tướng ĐỖ THANH PHONG, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị:

 

Tuyên truyền sâu sắc, hấp dẫn, sáng tạo

 

Từ kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị những năm qua đã tăng cường, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, quan điểm của cán bộ, đảng viên kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, làm nhiệm vụ quốc tế, nhiều đồng chí sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần để quân đội luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Để làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tuyên truyền các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, gắn với tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ xây dựng quân đội, nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm hấp dẫn người xem, người đọc, tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác Hồ, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa cái hay, cái đẹp, qua đó đẩy lùi cái xấu. Phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt hoạt động triển lãm, trưng bày sách ảnh, hiện vật, mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ bộ đội, học sinh, sinh viên, nhân dân tham quan, học tập...

 

Thắng Hải (lược trích) 

Theo Báo Quân đội nhân dân

Đức Thi (st)


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 178
  Tổng truy cập : 8,597,917
    Phóng sự ảnh