Hỏi - đáp 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên
Cập nhật 26/10/2016 Lượt xem 3548

Câu hỏi 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh có những nội dung cơ bản nào?
Trả lời:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nêu những nội dung cơ bản của tư    tưởng Hồ Chí Minh là:
- Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
- Tư tưởng về quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
- Tư tưởng về quốc phòng toàn  dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
- Tư tưởng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư.
- Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
- Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân...
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, toàn diện và sâu sắc về những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vững bước tiến lên giành những thắng lợi lịch sử có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần phải học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cách mạng nước ta, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 114
  Tổng truy cập : 9,030,061
    Phóng sự ảnh