Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật 20/09/2016 Lượt xem 4133

I. Chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay
1. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin

1.1 Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin
 - “CN Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I Lênin; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột, tiến tới giải phóng nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng” .
- Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác. 
- Lênin xuất phát từ nhu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và nhân dân lao động. 
 1.2 Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong các giai đoạn lịch sử
- Tình hình thế giới đầu thế kỷ XX: CNTB trên thế giới chuyến sang giai đoạn chủ nghĩa TB độc quyền; sự xâm chiếm thuộc địa của các nước đế quốc dẫn đến mâu thuẫn về lợi ích giữa chúng rất gay gắt; trên thế giới xuất hiện phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Vì vậy, yêu cầu của thực tiễn cách mạng lúc đó đòi hỏi phải vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện mới.
- Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện học thuyết Mác để giải quyết những vấn đề của cách mạng vô sản, lãnh đạo thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
- Ngày nay, chủ nghĩa Mác – Lênin đã và đang được tiếp tục vận dụng, bổ sung và phát triển.
2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin
- Triết học Mác-Lênin.
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin.
- Chủ nghĩa xã hội khoa học.
3. Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin
 * Bản chất khoa học thể hiện ở chỗ:
- Là kết quả kế thừa thành tựu trí tuệ của nhân loại.
- Là hệ thống lý luận toàn diện, khoa học, cách mạng hoàn chỉnh.
- Là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận Mácxít.
- Là một học thuyết mở, không ngừng đổi mới, tự phát triển trong lòng trí tuệ của nhân loại.
 *  Bản chất cách mạng thể hiện ở chỗ: 
- Là học thuyết duy nhất hướng đến mục tiêu là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người và chỉ ra lực lượng, con đường, phương thức đạt mục tiêu đó.

II – Tư tưởng Hồ Chí Minh – sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lênin vào điều kiện Việt Nam 
1. Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và những phẩm chất cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
- Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
- Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

III- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam
1. Đi lên chủ nghĩa xã hội – sự lựa chọn phù hợp với khát vọng của nhân dân, yêu cầu giải phóng dân tộc của Việt Nam và quy luật, xu thế khách quan của lịch sử 
1.1. Đi lên chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng của nhân dân và yêu cầu giải phóng dân tộc của Việt Nam
* Yêu cầu giải phóng dân tộc của Việt Nam
- Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858.
- Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta thể hiện quyết tâm giải phóng dân tộc.
- Những chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta đã chứng minh khát vọng giải phóng dân tộc và đi lên CNXH của đất nước.
1.2 Con đường xã hội chủ nghĩa - sự lựa chọn phù hợp với quy luật và xu thế khách quan của lịch sử
- Chỉ có CNXH mới giải phóng triệt để giai cấp công nhân và nhân dân lao động thoát khỏi ách áp bức, bốc lột đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
- CNXH tạo ra mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu sắc, trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, bảo đảm cho con người sống trong an ninh, hạnh phúc.
- CNTB hiện tại vẫn còn tiềm năng phát triển nhưng về bản chất vẫn là chế độ áp bức, bốc lột, bất công chính vì vậy cần một xã hội mới tốt đẹp hơn thay thế xã hội đó chỉ có thể là XHCN.
2. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc lựa chọn mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng trong giai đoạn hiện nay
2.1 Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
* Gồm có 8 đặc trưng sau:
- Mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Chủ thể của xã hội: Do nhân dân làm chủ.
- Về kinh tế: Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Về văn hóa: Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Về con người: Có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
- Về đoàn kết dân tộc: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
- Về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước: Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
- Về quan hệ quốc tế: Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
2.2 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Phương hướng thực hiện con đường đi lên CNXH ở Việt Nam:     
+ Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
+ Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
+ Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
+ Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
+ Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận thống nhất.
+ Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân  
+ Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh-

Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 66
  Tổng truy cập : 9,043,577
    Phóng sự ảnh