GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ
Cập nhật 24/05/2016 Lượt xem 24862

 

I. Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị:

Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị được thành lập theo quyết định của Tỉnh uỷ Quảng Trị năm 1989. Hiện nay cơ quan Tỉnh đoàn có 6 ban, bộ phận gồm: Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Phong trào thanh niên, Ban Thiếu nhi - Trường học, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên với tổng số 26/29 cán bộ biên chế và 3 cán bộ hợp đồng. Trong đó  100% cán bộ có trình độ Đại học và sau Đại học, 14/20 cán bộ có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn gồm có: Nhà thiếu nhi Quảng Trị, Trung tâm hoạt động TTN Quảng Trị, Tổng đội TNXP Quảng Trị.

- Chức năng: tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh.

+ Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn.

+ Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Thanh thiếu nhi và công tác Thanh thiếu nhi.

+ Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn; quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn.

- Thông tin liên lạc:

Trụ sở: số 17 – Đường Hai Bà Trưng – Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị

ĐT: 053.3856.348; Fax: 053.3850.101

Website: tinhdoanquangtri.gov.vn

II. Các ban, bộ phận Tỉnh đoàn:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn:

- Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các chủ trương lớn của Đoàn, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi.

- Nắm bắt, tổng hợp kịp thời tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên để đề ra các biện pháp tuyên truyền giáo dục của Đoàn. Xây dựng và triển khai trang thông tin điện tử của Đoàn thanh niên tỉnh, bản tin Tuổi trẻ Quảng Trị, chuyên mục thanh niên trên báo Quảng Trị, Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

- Tham mưu, tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đoàn.

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra:

- Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở và đoàn viên; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.

- Tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện các vấn đề về công tác cán bộ của các ban Tỉnh đoàn và đơn vị trực thuộc của Đoàn thanh niên tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo phân cấp.

- Thường trực UBKT của Đoàn. Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn kế hoạch kiểm tra của Đoàn. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:

- Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Thường trực Hội LHTN tỉnh, Hội doanh nhân trẻ Quảng Trị.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động xã hội. Tham mưu triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện trong đối tượng đoàn viên thanh niên.

4. Ban Phong trào thanh niên:

- Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đoàn thanh niên về hoạt động kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng đoàn viên thanh niên các khối lực lượng vũ trang, công nhân viên chức – lao động, nông thôn, đô thị.

- Triển khai các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên.

5. Ban Thiếu nhi -Trường học:

- Tham mưu cho BTV Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện các phong trào trong đối tượng Đoàn – Đội trường học.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Thực hiện công tác xây dựng Đội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

6. Văn phòng:

- Giúp Thường trực BTV Tỉnh đoàn, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức điều hành tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Giải quyết các chế độ chính sách lên quan đến thanh niên xung phong.

III. Danh sách cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn:

TT

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

Thường trực Tỉnh đoàn

Nguyễn Khánh Vũ

UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

0233.3555.565 - 0914.178.388 - khanhvutdqt@gmail.com

Trần Xuân Anh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn 0233.3858.681 - 0913.199.196 - tranxuananhtinhdoan@gmail.com

Trần Thị Thu

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

0233.3595.868 - 0949.057.246 - tranthuqt@gmail.com

Ban Tổ chức  - Kiểm tra

Phạm Xuân Khánh

UV BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban TCKT

0233.3852.518 - 0946.047.669 - xuankhanh.pham585@gmail.com 

Hoàng Thị Thúy Nhung

UV BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Ban TCKT 

0233.3852.518 - 0127.864.1786 - nhungtriet90@gmail.com

Ban Tuyên giáo

 

Nguyễn Thị Vĩnh An

 

UV BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo

0233.3552.976 – 0914.796.234 - 0914.796.234 tuyengiaotinhdoanqt@gmail.com ; nguyenvinhanqt@gmail.com

Nguyễn Thị Thúy An

UV BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Ban Tuyên giáo

0233.3552.976 - 0944.580.357 -tuyengiaotinhdoanqt@gmail.com; thuyan0211@gmail.com

Ban Thanh thiếu nhi Trường học

 

 

Mai Văn Nam

 

UV BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học

0233.3550.570 - 0945.146.777 - bantnthqt@gmail.com; nammaihlqt@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thu Hà

UV BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Trường học

0233.3550.570 - 0944.833.126 - thuhanguyen155@gmail.com

Ban Phong trào Thanh niên

 

Trần Thị Như Quỳnh

 

UV BTV Tỉnh đoàn, Trưởng  Ban Phong trào Thanh niên

0233.3851.149 - 0917.177.357 - banpttn@gmail.com; quynhtran1287@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

UV BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Ban Phong trào Thanh niên

0233.3851.149 - 0949.533.126 - mylevk@gmail.com

 

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

 

 Nguyễn Trường An  UV BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban ĐKTHTN 0233.3858.686 - 0946.911.009 - hoilhtnqt@gmail.com; an83hd@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Lệ 

UVBCH Tỉnh đoàn,

Phó Trưởng Ban ĐKTHTN

0233.3858.686 - 0934.109.118 - 0943.132.126 - lenguyennguyen263@gmail.com; hoilhtnqt@gmail.com

Trần Văn Đức

 

Phó Trưởng Ban ĐKTHTN

0233.3858.686 - 0982.184.779 

Văn phòng

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

UV BCH Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng

0233.850.524 - 0918.879.555 - tinhdoanqt@yahoo.com.vn; vanphongtinhdoanquangtri@gmail.com; thanhhienbqt@gmail.com

 

Nguyễn Đăng Chuyền

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán

0233.850.524 - 0913.485.972 - tinhdoanqt@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Luyến

UV BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Văn phòng

 0233.850.524 - 0949.033.126 - tinhdoanqt@yahoo.com.vn; vanphongtinhdoanquangtri@gmail.com; luyen.qtyt@gmail.com

Lê Thị Đoài

Văn thư

0233.3856.348 - 0918.190.555- tinhdoanqt@yahoo.com.vn; vanphongtinhdoanquangtri@gmail.com;

Võ Khánh Ly

 

Lái xe

 

3856.348 - 0982.985.441 - 01278.728.228

 

 

 BBT

 


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 364
  Tổng truy cập : 6,374,298
    Phóng sự ảnh