Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi Quảng Trị
Cập nhật 26/10/2014 Lượt xem 4661

Thực hiện Kế hoạch số 334 – KH/TWĐTN của Trung ương Đoàn ngày 30/11/2011 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 – 2015”, Kế hoạch số 10 – KH/TU ngày 23/09/2011 của BTV Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 17 – HD/TG ngày 23/09/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”, phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong triển khai Cuộc vận động“Tuổi trẻ Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2007 - 2011, BTV Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Quảng Trị từ nay đến năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.

- Đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gắn liền với việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa trong đời sống hằng ngày, gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các tiêu chí cụ thể trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Việc triển khai, thực hiện phải duy trì thường xuyên, coi đây là nội dung, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội; sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện. Nêu cao tính tự giác, chủ động của mỗi cá nhân, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động.

- Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm trong chương trình toàn khóa và từng năm của các cấp bộ Đoàn. Lấy kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của việc đánh giá, bình xét, phân loại các tổ chức Đoàn hàng năm.

II. NỘI DUNG – BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI:

1. Tăng cường, đổi mới công tác tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

a. Nội dung:

- Tiếp tục tổ chức việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đoàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, định hướng hình thành những phẩm chất đạo đức lối sống gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua  những lời dạy của Bác đối với thanh niên, các tác phẩm của Bác về công tác thanh niên, các tác phẩm về thời tuổi trẻ của Bác Hồ, các tác phẩm, câu chuyện về tình cảm của Bác với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ.

- Các cấp bộ Đoàn căn cứ các hướng dẫn của Đoàn cấp trên và cấp ủy địa phương, đơn vị để chọn lựa nội dung học tập, nghiên cứu thích hợp theo hướng cụ thể, dễ phát động các hoạt động “làm theo” gắn với đặc điểm địa phương, đơn vị.

- Từ tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh các cấp bộ Đoàn tổ chức giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên ý thức, tinh thần tự rèn luyện, tự trau dồi, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm với xã hội, với bản thân.

b. Biện pháp:

- Lồng ghép việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với học tập 6 bài lý luận chính trị theo chương trình mới và đưa vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp hàng năm, sinh hoạt chi đoàn thường kỳ.

- Bồi dưỡng và tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội tuyên truyền thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục duy trì, tổ chức rộng rãi các hình thức hội thi kể chuyện, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, các buổi chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác… trong các cơ sở Đoàn. Tăng cường các diễn đàn trên các phương tiện thông tin của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là trên các website, blog, forum… của các cơ sở Đoàn và ĐVTN.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển các tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” tại các cơ sở Đoàn gắn với việc tổ chức các hoạt động phát huy hiệu quả tủ sách như “Giờ đọc sách về Bác”, “Ngày hội đọc sách về Bác”…

- Tổ chức “Ngày học tập tư tưởng Hồ Chí Minh” ở cấp chi đoàn và Đoàn cơ sở theo hình thức: mời báo cáo viên trao đổi về nội dung tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh theo chủ đề học tập, tổ chức cho đoàn viên trao đổi, thảo luận về chủ đề học tập. Việc chọn chủ đề học tập phải thật cụ thể, gắn với công việc, nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên và đặc thù của địa phương, đơn vị.

2. Xây dựng và phổ biến các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, ĐVTTN theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

a. Nội dung:

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh với các chuẩn mực đạo đức: “Xung kích tình nguyện – Cần kiệm – Hiếu học, sáng tạo - Văn hóa”:

- Xung kích tình nguyện: xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì cộng đồng như xung kích, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, xã hội…

- Cần kiệm: thực hành tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa trong sinh hoạt, lao động. Có tinh thần chủ động trong lập thân, lập nghiệp, không ngừng vươn lên trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng gia đình, địa phương, đơn vị phát triển.

- Hiếu học, sáng tạo: Xây dựng thái độ học tập, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc gì cũng phải học, học suốt đời, tích cực tham gia xây dựng “xã hội học tập”. Chủ động sáng tạo, nghiên cứu, hiến kế, cải tiến quy trình, trang thiết bị học tập và lao động góp phần thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

- Văn hóa: xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, thói quen ứng xử văn hoá. Có hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc và quê hương. Có kiến thức pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật; nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước xã hội. Chủ động thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện nếp sống văn minh ở gia đình, nơi học tập, công tác và ngoài xã hội.

b. Biện pháp:

- Các cấp bộ Đoàn căn cứ chuẩn mực đạo đức của cấp ủy và Đoàn cấp trên để xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm hoạt động từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên.

- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức cho ĐVTN đăng ký thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức gắn với việc triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm.

- Xây dựng các mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Blog làm theo lời Bác”, “Bảng tin làm theo lời Bác”… để theo dõi, ghi nhận và biểu dương việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của ĐVTN tại cơ sở.

3. Phát triển phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác”, tạo môi trường, động lực để ĐVTTN phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

a. Nội dung:

- Nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác”, tăng cường cả về số lượng, chất lượng các công trình, phần việc, mô hình thanh niên làm theo lời Bác trong toàn Đoàn.

- Kết hợp, lồng ghép việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác” với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các phong trào, chương trình, kế hoạch do tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp phát động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành những hành động, việc làm thực tiễn của các cấp bộ Đoàn và ĐVTTN.

b. Biện pháp:

- Định kỳ hàng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc, mô hình thanh niên làm theo lời Bác với phương châm: “Mỗi đoàn viên một phần việc thanh niên, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thanh niên”. Đoàn cấp trên phải tổ chức đăng ký, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình, phần việc thanh niên của tổ chức Đoàn, ĐVTTN do mình quản lý. Khuyến khích các cơ sở Đoàn tổ chức đăng ký, nghiệm thu công trình, phần việc, mô hình thanh niên làm theo lời Bác dưới hình thức “Ngày hội Thanh niên làm theo lời Bác”.

- Tổ chức “Ngày đoàn viên cùng hành động theo lời Bác dạy” theo các chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp chi đoàn, Đoàn cơ sở như: học tập đức tính tiết kiệm của Bác, học tập phong cách phục vụ nhân dân của Bác, học tập tinh thần nhân ái của Bác, học tập tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của Bác…

- Xây dựng các mô hình thanh niên học tập đức tính cần kiệm của Bác như: “Ống tre tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, ngày hội “Trao đồ cũ - cho bạn và cho người nghèo”, gom giấy loại gây quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo, tiết kiệm thời gian làm việc qua việc đi làm, dự họp đúng giờ, tiết kiệm văn phòng phẩm tại nơi làm việc, tận dụng đồ phế thải để làm đồ dùng dạy học…

- Xây dựng các mô hình thanh niên học tập tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phong cách làm việc trọng dân, gần dân của Bác trong ĐVTN khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang như: “Quy trình nhanh, thủ tục gọn”, “Quầy giao dịch thanh niên”, “Phòng khám thanh niên”, “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, “Vọng gác thanh niên” …

- Xây dựng các mô hình thanh niên học tập tinh thần tự học, sáng tạo, học tập suốt đời của Bác trong thanh niên trường học, thanh niên công nhân viên chức như: xây dựng các phần mềm, đề tài nghiên cứu khoa học dạy và học sáng tạo; xây dựng tủ sách nghiệp vụ, thư viện sách điện tử phục vụ học tập, công tác; xây dựng các đề tài, sáng kiến “Sáng tạo trẻ” nâng cao hiệu quả công việc…

- Xây dựng các mô hình thanh niên học tập tinh thần tương thân tương ái của Bác như: đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mở tiệm cắt tóc miễn phí, lớp học tình thương cho trẻ em nghèo; tư vấn và hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo về các thủ tục pháp lý, kiến thức sản xuất; giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; chăm sóc các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

- Xây dựng các mô hình thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, xây dựng nông thôn mới như: đám cưới thanh niên tiết kiệm – văn minh; các câu lạc bộ gia đình trẻ không sinh con thứ ba, gia đình trẻ hạnh phúc, chăm sóc các địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn; con đường thanh niên tự quản; đội thanh niên xung kích giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự …

4. Tăng cường ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên trẻ và cán bộ lãnh đạo Đoàn chủ chốt:

a. Nội dung:

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn chủ chốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong công tác, trong đời sống hàng ngày, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn Đoàn.

b. Biện pháp:

- Hàng năm, cán bộ Đoàn chủ chốt, đảng viên trẻ xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Tổ chức Đoàn theo dõi, giám sát và giúp đỡ thực hiện.

- Phát động cán bộ Đoàn chủ chốt, đảng viên trẻ xung kích đi đầu trong việc cảm hóa và giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến, giúp đỡ các cơ sở Đoàn yếu kém.

- Kiên quyết đấu tranh, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt.

5. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đoàn:

a. Nội dung:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Chú trọng việc học tập, tuyên truyền qua các điển hình tiên tiến gắn với việc nâng cao chất lượng các danh hiệu tuyên dương điển hình cá nhân, tập thể “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

b. Biện pháp:

- Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi.

- Các cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai việc học tập và làm theo lời Bác hàng năm đảm bảo các yêu cầu cụ thể, sáng tạo, kịp thời; định kỳ tổ chức giao ban, kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm việc triển khai thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo về kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện.

- Chú trọng công tác chỉ đạo điểm, xây dựng những mô hình, cách làm mới theo hướng chọn điểm về nội dung, chọn điểm về đơn vị triển khai theo chủ đề học tập hàng năm.

- Các cấp bộ Đoàn xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác” của đơn vị và nghiêm túc triển khai; định kỳ tổ chức gặp mặt, tuyên dương các công trình, phần việc, mô hình, thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác nhân dịp sinh nhật Bác hoặc hội nghị tổng kết năm về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về các hoạt động, công trình, tấm gương thanh thiếu nhi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin của Đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên tỉnh, của địa phương, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:                 

- Thành lập bộ phận giúp việc cho BTV Tỉnh đoàn để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai của các cấp bộ Đoàn. Trưởng bộ phận giúp việc là một đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc là Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn để xây dựng hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực đạo đức cho từng nhóm đối tượng ĐVTN, các tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho các tập thể, cá nhân; định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Tỉnh đoàn sẽ xác định những nội dung trọng tâm và ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai hàng năm.

- Ban Tuyên giáo tham mưu biên soạn, phát hành các chuyên đề, tài liệu hướng dẫn liên quan; chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên website Tỉnh đoàn, bản tin Tuổi trẻ Quảng Trị, chuyên mục Thanh niên (QTV), trang báo Thanh niên (Báo Quảng Trị) và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu việc lồng ghép các nội dung học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội hàng năm.

- Hội LHTN tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh căn cứ Kế hoạch này để xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng phụ trách.

2. Cấp huyện:

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình cho phù hợp, hiệu quả và gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 15/02/2011.

- Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội tạo sự chỉ đạo đồng bộ cho việc tiếp tục triển khai học tập và làm theo lời Bác có hiệu quả.

- Hàng năm tổ chức cho các cơ sở Đoàn đăng ký công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác và tổ chức nghiệm thu, đánh giá, gắn biển công trình.

- Thường xuyên thông tin, báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai gắn với báo cáo tháng, quý, xây dựng báo cáo chuyên đề cuối năm về Bộ phận giúp việc của BTV Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh đoàn) trước ngày 01/12.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả về BTV Tỉnh đoàn.

( Tải toàn văn văn bản Kế hoạch 131 tại địa chỉ: tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/120210094607.doc . 

Toàn văn Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/120210094645.doc)

 


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 78

  Nhịp sống trẻ số 77

  Nhịp sống trẻ số 76

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 305
  Tổng truy cập : 4,963,915
    Phóng sự ảnh